16 C
Hanoi
Trang chủPhản biệnCảnh giác với âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của...

Cảnh giác với âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội có nhiều bài viết của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. Chúng phủ nhận, đánh đồng quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền bầu cử, chế độ bầu cử của nhân dân trong thể chế chính trị một đảng cầm quyền. Chúng hằn học phê phán, kích động đòi đa nguyên đa đảng, đòi xây dựng nhà nước “không cộng sản” ở Việt Nam. Đây là những luận điệu phản động không thể chấp nhận được, đòi hỏi phải đấu tranh để vạch trần

Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đang giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều 41, Điều lệ Đảng đã khẳng định: Đảng lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội bằng Cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan Nhà nước và đoàn thể chính trị – xã hội . Đảng, Nhà nước hoạt động theo pháp luật, tôn trọng quyền dân chủ, quyền tham gia ứng cử và bầu cử của nhân dân. Hiến pháp 2013 đã khẳng định “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.

Cảnh giác với âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

ảnh: Internet

Từ khi ra đời đến nay, dù với các tên gọi khác nhau, nhưng Đảng ta luôn luôn thực hiện nhất quán lợi ích vì nước, vì dân. Đảng đặc biệt quan tâm chăm lo đến lợi ích làm cho người dân được thụ hưởng thành quả cách mạng. Đảng lãnh đạo, xây dựng, kiểm soát quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đem lại lợi ích cho nhân dân.

Cảnh giác với âm mưu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Ảnh: Internet

Đảng cầm quyền thể hiện ở nội dung lãnh đạo thông qua Cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo và kiểm soát quyền lực của Nhà nước… Có thể khẳng định rằng sự tồn tại của một đảng hay nhiều đảng không phải là yếu tố để khẳng định quốc gia – dân tộc đó dân chủ hay không dân chủ. Vấn đề là ở chỗ, quốc gia – dân tộc đó đã đảm bảo thực thi dân chủ như thế nào? thực hiện quyền lực của nhân dân ra sao trong quá trình lãnh đạo nhà nước và xã hội? Mục đích của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và với Nhân dân. Chúng luôn tỏ vẻ “yêu nước”, “vì dân”, nhưng thực chất là kích động phá hoại, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mắc mưu và kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc và phản động trên không gian mạng.

A.PHA

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây