25 C
Hanoi
Trang chủĐối tượngCảnh giác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta

Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình chống phá, lợi dụng sự yếu kém của một số cán bộ, đảng viên để xuyên tạc về công tác tổ chức cán bộ của Đảng ta.

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần, khắc ghi lời dạy của Người, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Thực tiễn cho thấy, trong những năm vừa qua, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong từng thời điểm, Đảng đã đề ra nhiều đường lối, chủ trương, nghị quyết về cán bộ và công tác cán bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập của dân tộc, phẩm chất đạo đức tốt, có mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, luôn cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, nhận được sự tin tưởng của nhân dân. Đặc biệt, vừa rồi tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”[1]. So với Đại hội XII, Đại hội XIII đã nhấn mạnh xây dựng Đảng về cán bộ. Đây là bước phát triển về nhận thức của Đảng ta. Đồng thời, Đại hội cũng xác định rõ: “Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân[2]…”

          Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số cán bộ, đảng viên thiếu liêm chính, chí công, vô tư, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi riêng cho bản thân. Những vụ án lớn trong thời gian vừa qua, những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phần lớn là do không vượt qua được những cám dỗ của lợi ích vật chất và danh vọng, tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thiếu bản lĩnh chính trị. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, việc thực hiện một số nội dung trong các khâu của công tác cán bộ ở một số nơi còn hình thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi”[3].

Sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ nó diễn ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới, điều quan trọng nhất là nhà cầm quyền của quốc gia đó có phát hiện ra hay không hoặc có tổ chức xử lý hay không. Những việc làm của Đảng, Nhà nước Việt Nam để “thanh lọc” những kẻ tha hóa biến chất là hoàn toàn vì dân, vì nước, rất được sự ủng hộ của nhân dân ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài, được dư luận thế giới đánh giá cao.

Tuy nhiên, điều đáng buồn là một số tổ chức, một nhóm không ít kẻ (Việt Tân là một ví dụ) mặc dù là người con mang trong mình dòng máu Việt Nam, nhưng vì những lợi ích trước mắt, cám dỗ của đồng tiền USD, đã bán đứng Tổ quốc, quay lưng, chống phá Đảng và Nhà nước ta, tiếp tay cho các đối tượng nước ngoài. Chúng thường lợi dụng các sự kiện xảy ra trong cuộc sống, để xuyên tạc, vu khống, kích động; nhắm vào những hạn chế, khuyết điểm của một số người, dùng tiền bạc, vật chất, bả vinh hoa… để xuyên tạc, vu khống, kích động, dụ dỗ, ép buộc, lôi kéo… nhằm mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta. Đây cũng chính là những con sâu mọt, hại nước, hại dân, vậy mà lại luôn ra rả nói đạo lý, luôn tìm cách chối bỏ bản chất khủng bố, chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Những cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất ở Việt Nam chỉ là thiểu số, không phải là tất cả cán bộ, đảng viên, do vậy cần phải kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước cũng như công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

THANH. HÀ

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia  Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 230

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.II; tr.196, 226

[3]  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQGST, H.2021, tr.187.

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây