27 C
Hanoi
Trang chủĐối tượngChân trời Mới Media cố tình xuyên tạc nhằm hạ thấp uy...

Chân trời Mới Media cố tình xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Gần đây trên trang Chân trời Mới Media với thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, chúng cho rằng “Đảng cộng sản biến lỗi thành ơn, gây ra bao nhiêu là án oan, rồi tới khi đảng xin lỗi, ân xá, thì đảng bắt người dân phải ghi nhận công ơn và công lý của đảng”. Đây là một luận điệu hết sức nguy hiểm nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân…

Chân trời Mới Media cố tình xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo – đã tập hợp sức mạnh trí tuệ toàn dân tộc tiến hành các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và liên tục giành được những thắng lợi vĩ đại.Chúng ta có thể điểm qua một vài sự kiện:

Khi Đảng chỉ mới 15 tuổi đời, và cũng chỉ với non 5000 người Cộng sản tiền thân trung kiên cách mạng, đã dương cao ngọn cờ tiên phong của Đảng, lãnh đạo 20 triệu đồng bào vùng lên, với khí thế long trời lở đất trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, phá tan xiềng gông, tù ngục của kiếp nô lệ, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Đó là một Đảng đã lãnh đạo toàn dân tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng, từ cuộc kháng chiến trường chinh suốt chín năm để bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa giành được, đến cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ và tay sai để vừa bảo vệ và xây dựng nền móng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, là hậu phương lớn cho tiền tuyến Miền Nam, thực hiện công cuộc giải phóng dân tộc, cho đến cuộc chiến tranh biên giới Tây-Nam, giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nối tiếp những chiến công oai hùng của những Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi, Đống Đa…để mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là một Đảng đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế, mở cửa hội nhập với tinh thần độc lập, tự chủ, để cho dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng căn dặn. Đến nay, qua ba mươi lăm năm tiến hành công cuộc đổi mới, “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [1]. Những thành công trong công cuộc đổi mới của Nhân dân ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã được bạn bè quốc tế đánh giá là một chiến công vĩ đại, một điều kỳ diệu đưa lại thành công nhất về chuyển đổi kinh tế trong thời đại ngày nay.

Mục đích của Đảng cũng chính là mục đích của toàn dân tộc, không gì ngoài lợi ích của Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Nhân dân. Con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn và dẫn dắt cho dân tộc Việt Nam ta đi chính là con đường đi đến luân thường đạo lý, đi đến chủ nghĩa nhân văn cao cả, đi đến độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, hướng tới văn minh cùng nhân loại. Những thành tựu đó đã chứng minh hùng hồn cho nhận định của Bác Hồ về Đảng: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh; Là thống nhất độc lập, là hòa bình ấm no…”. Trên thế giới này có lẽ chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới được toàn thể Nhân dân lao động Việt Nam gọi với một cái tên rất đỗi thân thương, gần gũi là Đảng ta, được tôn vinh là Người lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam, được ghi nhận trong Điều 4, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc…”[2].

Ông cha ta có câu: “Danh chính, ngôn thuận” và đời đời dân tộc Việt Nam ta luôn coi trọng điều đó. Nhưng hiện nay vẫn có những kẻ “hữu danh vô thực”, thậm chí “danh” cũng chẳng có, lấy đâu ra “chính”, chỉ quen thói “theo đóm ăn tàn”, mù quáng mà không thấy, bất chấp sự thật hiển nhiên trên, lại nói, viết quàng xuyên, xuyên tạc lịch sử và thực tiễn vai trò của Đảng, đi ngược lại lòng người và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Trong cả lý luận và thực tiễn vẫn khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội Việt Nam. Để giữ vững vai trò là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả là Người trực tiếp tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta tiếp tục sự nghiệp cách mạng, hướng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong chặng đường tới đòi hỏi Đảng ta càng phải thật mạnh mẽ, sáng suốt về trí tuệ, vững vàng, kiên định về bản lĩnh. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng: “Nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân” của người Cộng sản theo gương Bác Hồ, thật sự trong sáng, mẫu mực, thật sự chí công vô tư để hội tụ và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, khai thác tiềm năng đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hiện nay./.

VIỆT. QUANG

1.Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tập 1, tr. 103 – 104.

2.Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Nxb. Tư pháp, tr. 9

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây