24 C
Hanoi
Trang chủĐối tượngCảnh giác với luận điệu xuyên tạc chính sách, pháp luật về...

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc chính sách, pháp luật về đất đai của Việt Tân

Thời gian qua, lợi dụng việc các cơ quan chức năng của Chính phủ, Quốc hội lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi); tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và tổ chức thi hành Luật. Lợi dụng vấn đề này, ngày 26/9/2023 trên trang facebook Việt Tân đăng tải bài viết của Linh Mục Đặng Hữu Nam với những phát ngôn hết sức phản động “Xưa – Để cướp chính Quyền: Đảng cộng sản Việt Nam cướp đất của địa chủ”, “Nay – Để giữ chính quyền: Đảng cộng sản Việt Nam cướp đất của dân nghèo”. Đây là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ và hết sức phản động của Việt Tân về chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta.

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản là: chống đế quốc, chống phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng. Thực hiện chủ trương đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta đã tập hợp được đông đảo tầng lớp nông dân đứng lên dưới ngọn cờ của Đảng giành độc lập cho dân tộc (1930 – 1945) và hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước (1945 – 1975), đem lại nền hòa bình, độc lập và thống nhất cho Tổ quốc.

Cùng với lịch sử phát triển đất nước, chính sách và phát luật đất đai của Đảng và Nhà nước ta ngày càng được hoàn thiện. Điều đó được thể hiện trong hệ thống các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật”.

Ngày nay, trước những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Luật đất đai năm 1987 sửa đổi năm 2013 đưa vào áp dụng còn tồn tại một số bất cập so với thực tiễn, việc sửa đổi luật hoàn toàn cần thiết và phù hợp với quy luật vận động và phát triển của xã hội. Thời gian tới tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV sẽ thông qua luật đất đại (sửa đổi) tiếp tục khẳng định điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, việc quản lý đất đai và chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai của nước ta là rõ ràng.

Như vậy, từ những vấn đề nêu trên có thể khẳng định rằng: Quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng cộng sản Việt Nam: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; Nhà nước thống nhất quản lý, quyền sử dụng đất là một loại tài sản, là hàng hóa đặc biệt. Những thông tin mà Việt Tân đưa ra với mưu đồ xấu xa, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống trắng trợn thành quả lịch sử và chủ trương, chính sách về đất đai của Đảng, Nhà nước ta hòng kích động gây mất đoàn kết, làm cho nhân dân ta hoang mang, mất niềm tin đối vào Đảng, Nhà nước. Mọi người cần phải nhận điện đúng bản chất phản động để không mơ hồ, mất cảnh giác.

NGÔ ĐỨC

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÀI MỚI

XEM THÊM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây